Informació sobre el tractament de dades personals 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:  
 
  • Finalitat del tractament: tramitar i gestionar la cessió d’ús dels equipaments municipals de la ciutat. 
  • Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el  consentiment atorgat pel tractament per aquesta finalitat. 
  • Destinataris: No es comunicaran dades a tercers a excepció d’obligació legal. 
  • Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades adreçant-se per escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament, domicili al carrer de la Ciutat 1, 08500 de Vic (Barcelona), a la seu electrònica de l’Ajuntament o posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic [email protected]
  • Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable. 
  • Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la Política de privacitat - Ajuntament de Vic 
 
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.  
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat)